TOPlist

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY – REGISTRÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

 

Všeobecné podmienky pre registráciu služieb na stránke www.pieninportal.sk

Prevádzkovateľom portálu pieninyportal.sk je MediaCare, s.r.o. (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem služby na stránkach pieninyportal.sk platenou formou (ďalej len “Používateľ”). Používateľ súhlasí s tým, aby sa vzájomný obchodný vzťah riadil týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 

Všeobecné ustanovenia

Používateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky užívania služieb webovej stránky pieninyportal.sk

Používateľ je povinný pri registrácii ubytovacieho zariadenia pravdivo vyplniť registračný formulár. Používateľ registráciou prejavuje súhlas s podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľa na webovej stránke. V prípade akýchkoľvek zmien podmienok poskytovania služieb prostredníctvom webovej stránky zo strany prevádzkovateľa používateľ prehlasuje, že modifikované podmienky poskytovania služieb budú pre neho záväzné dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok užívania služieb webovej stránky. Ak bude používateľ pokračovať v užívaní služieb webovej stránky po vykonaní zmien podmienok prevádzkovateľom má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

Používateľ súhlasí s tým, že bude užívať služby poskytované na webovej stránke v súlade so všetkými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Používateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu webovej stránky k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (spam) osobám, ktoré nedali písomný súhlas k odberu takýchto správ.

Registráciou dáva používateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov prostredníctvom jeho e-mailovej adresy resp. mobilného telefónu.

Používateľ sa zaväzuje nezasahovať iným používateľom do užívania služieb webovej stránky.

Používateľ súhlasí s tým, že bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať ani zneužívať na ľubovoľné komerčné účely žiadnu časť služieb poskytovaných na webovej stránke.

Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služieb webovej stránky nebude prenášať žiadny materiál, ktorého prenášanie alebo zverejnenie by naplnilo skutkovú podstatu akéhokoľvek trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších platných predpisov alebo by inak porušovalo platný právny poriadok Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správy obsahujúce ponuky alebo objednávky služieb alebo tovaru od iných subjektov, ktoré budú realizované napr. cez kontaktný formulár na jeho e-mailovú adresu resp. formou sms správ na zverejnené telefónne číslo.

 

Osobitné dojednania služby medzi Používateľom a Prevádzkovateľom:

 

1. Objednávka prezentácie ubytovacieho zariadenia a ochrana osobných údajov
Pri objednávaní prezentácie na www.pieninyportal.sk budete požiadaný o poskytnutie Vašich identifikačných údajov, potrebných pre vystavenie daňového dokladu. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov a je s nimi nakladané v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto údaje v žiadnom prípade neposkytujeme tretej strane. Údaje uvedené pri prezentácii ubytovacieho zariadenie (telefón, e-mail, skype, www stránka, FB) sú na stránke verejne dostupné a používateľ súhlasí s ich zverejnením.

Prevádzkovateľ portálu www.pieninyportal.sk nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych, či neúplných údajov.

 

2. Odoslanie registračného formulára, uvedené údaje
Odoslaním vyplneného registračného formulára ubytovacieho zariadenia objednávateľ súhlasí so spracovaním fotografií a informácií uvedených v online registračnom formulári a na webstránke zariadenia, ktorú uviedol za účelom vytvorenia prezentácie daného ubytovacieho zariadenia na www.pieninyportal.sk. Ďalej prehlasuje, že všetky informácie a fotografie uverejnené na webstránke, ktorú uviedol v online objednávkovom formulári sú jeho vlastníctvom a súhlasí s ich spracovaním.

 

3. Spracovanie registrácie ubytovacieho zariadenia
Po zaregistrovaní sa na www.pieninyportal.sk vám po vyplnení e-mailovej adresy a odoslaní formulára bude zaslaný e-mail s Vašim kódom pod ktorým budete registrovaný. Tento kód nám napíšete do predmetu správy, e-mailu vždy keď budeme mať vykonať nejaké zmeny na vašej prezentácii. Popis s fotografiami nám zašlete e-mailom, ako aj názov kategórie v ktorej má byť služba zobrazená. Po vyplnení registračného formulára služieb, prípadne ubytovacieho zariadenia je automaticky spracovaná príslušná prezentácia, bude vám zaslané oznámenie s objednávkou za objednané služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaslať faktúru k uhradeniu pred spustením spoplatnenej prezentácie. U niektorých objednávok (väčššie množstvo zariadení, prípadne vyššia cena prezentácie) Vás budeme kontaktovať pre potvrdenie objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie prezentácie služby, prípadne ubytovacieho zariadenia v prípade, ak údaje uvedené v objednávkovom formulári sú v rozpore s platnými zákonmi SR a dobrými mravmi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť viacnásobné registrácie toho istého ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek prezentáciu bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať údaje, ktoré boli vyplnené v registračnom formulári – ich prípadná zmena, doplnenie alebo oprava bude realizovaná administrátorom webu tak, aby čo najviac zodpovedala skutočnosti (napr. upresnenie GPS polohy, určenie presnej vzdialenosti od lyžiarskeho strediska ,letiska, kúpaliska a pod.). Objednávateľ súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry na e-mail, ktorý uviedol v objednávke.

 

4. Cena prezentácie ubytovacieho zariadenia
Cena prezentácie je vypočítaná podľa platného cenníka uvedeného na www.pieninyportal.sk.

 

5. Splatnosť objednaných a dodaných služieb
Splatnosť faktúry za objednané služby je 14 dní (ak nie je na faktúre uvedené inak) po obdržaní faktúry elektronicky. V prípade, že registračný poplatok nebude uhradený do stanovenej lehoty, prezentácia zariadenia nebude na web stránke aktívna a pre návštevníkov www.pieninyportal.sk bude viditeľná až po uhradení poplatku za prezentáciu. Údaje o zariadení budú zverejnené najneskôr do 24 hod. od úhrady poplatku za prezentáciu po finálnej kontrole údajov o ubytovacom zariadení.

 

6. Zmluva o prevádzkovaní prezentácie ubytovacieho zariadenia
Zmluva o prevádzkovaní prezentácie ubytovacieho zariadenia pozostáva z objednávky, všeobecných podmienok a platného cenníka ku dňu objednania služieb, tieto budú zaslané elektronickou formou, resp. na vyžiadanie aj poštou na fakturačnú adresu.

 

7. Prevádzkovanie prezentácie
Prevádzkovateľ poskytuje objednané a zaplatené služby počas objednaného obdobia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť zobrazenie prezentácie v prípade, že došlo k porušeniu všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku uvedenia nesprávnych či neúplných údajov, prerušenia poskytovania služieb nie z viny prevádzkovateľa, prípadne nežiadúcim zásahom tretích osôb. V prípade omeškania platby objednávateľom vzniká prevádzkovateľovi právo na vyrúbenie pokuty objednávateľovi vo výške 0,5% /deň zo sumy za objednané služby (toto neplatí ak sa obe strany dohodli o zaplatení objednaných služieb inak). Ak zariadenie svoju registráciu nezruší na ďalšie obdobie, nárok na umiestnenie v ponuke www.pieninyportal.sk sa automaticky predlžuje na dalšie obdobie (t.j.  dátum zverejnenia na www.pieninyportal.sk + 365 dní).

 

8. Reklamácia prezentácie, zmena údajov
V prípade chybne uvedených údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v objednávkovom formulári má objednávateľ právo požadovať úpravu údajov v prezentácii. V prípade zmeny údajov, je možné tieto zaslať e-mailom na adresu prevádzkovateľa, ktorý údaje aktualizuje podľa požiadaviek, prípadne upraviť údaje vo svojom admin účte.

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY – OSOBY VYPĹŇAJÚCE KONTAKTNÝ FORMULÁR UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

 

Pre zaslanie kontaktného formulára bude od fyzických resp. právnických osôb (ďalej v texte “Záujemca o kontaktovanie ubytovateľa”) požadované vyplnenie kontaktných údajov, ktoré môžu mať povahu osobných údajov.

 

1. Ochrana osobných údajov osôb je poskytovaná zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

2. Záujemca o kontaktovanie ubytovateľa dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ust.§11 ods.1 cit. zákona, pričom tento súhlas dáva dobrovoľne a udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla........ alebo e-mailom na........

3. Záujemca o kontaktovanie poskytovateľa služby súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ako „osobné údaje“).

 

4. Záujemca o kontaktovanie poskytovateľa služby súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom webu, a to pre účely  ich zaslania ubytovateľovi resp. pre účely zasielania informácií obchodného a reklamného charakteru záujemcovi zo strany ubytovateľa.

 

5. Záujemca o kontaktovanie poskytovateľa služby  berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri vyplnení kontaktného formulára odoslaného z webového rozhrania  www.pieninyportal.sk) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa webu o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania udeleného súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ. Osobné údaje záujemcu o kontaktovanie poskytovateľa služby  budú zaevidované v evidencii spoločnosti.

 

7. Záujemca o kontaktovanie poskytovateľa služby  potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

8. Záujemca o kontaktovanie poskytovateľa služby  ako dotknutá osoba v zmysle cit.zákona vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení §28 a §29 cit.zákona.

 

9. Záujemca o kontaktovanie poskytovateľa služby  súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo podnikom prevádzkovateľa webu na elektronickú adresu záujemcu o kontaktovanie poskytovateľa služby  a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení prevádzkovateľom webu na elektronickú adresu záujemcu o kontaktovanie poskytovateľa služby .

 

 

 

 

 DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK