TOPlist
Loading

Stavovcelynx lynx  Felix silvestris  Cervus elaphus  Sus scrofa  Canis lupus

     Z veľkých druhov zveri sa na území vyskytujú párnokopytníky - sviňa divá (Sus scrofa), jeleň obyčajný (Cervus elaphus), srnec hôrny (Carpeolus carpeolus). Lesné húštiny obývajú veľké šelmy. Stálymi obyvateľmi tohto územia sú rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a medveď hnedý (Ursus arctos). Zriedkavý je výskyt mačky divej ( Felix silvestris). Z menších šeliem tu žije lasica myšožravá ( Mustela nivalis), tchor tmavý (Putorius putorius), kuna lesná (Martes martes). V blízkosti vodných tokov sa vyskytuje vydra riečna (Lutra lutra).

 

Bohato zastúpenou skupinou sú drobné zemné cicavce. Z hmyzožravcov sa tu nachádzajú hlavne: 

  • jež východný ( Erinaceus concolor), krt obyčajný ( Talpa europaea), piskor obyčajný (Sorex alpinus), dulovnica väčšia (Neomys fodients), dulovica menšia (Neomys antomalus), bielozúbka bielobruchá (Crocidura leucodon), či bielozúbka krpatá (Crocidula suaveolens)

 

Z hlodavcov je to hlavne:

  • veverica stromová (Sciurus vulgaris), hraboš podzemný (Microtus subterraneus), hraboš poľný (Microtaus agrvalis), hraboš močiarny (Microtus agrestis), myška drobná ( Micromys minutus), myš domová (Mus musculls), potkan hnedý (Rattus nervegicus), plch sivý (Glis glis), plch lesný (Dryomys nitedula), pĺšik lieskový (Muscardinus avellanartius)

 

Najväčší hlodavec, ktorého nájdeme v Pieninskom národnom parku je bobor vodný (Castor fiber), ktorý po dlhom čase absencie znovu osídlil toto územie. bobor vodný

    

     Zaujímavým radom cicavcov sú netopiere. V blízkosti vodných tokov sa počas lovu vyskytuje jeden z najpočetnejších druhov netopierov, a to netopier vodný (Myotis daubentonií).netopier

V blízkosti ľudských sídiel sa zdržuje:

  • podkovár malý ( Rhinolophus hipposideros), netopier veľký (Myotis mysotis), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), večernica malá (Pipistrellus pipisrellus), večernica tmavá (Vespertilio murinus), ucháč svetlý (Plecotus auritus)

V pieninských jaskyniach zimuje:

  • podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumenquinum), netopier veľký (Myotis mysotis), netopier brvitý (Myotis mystacinus)

V lesných biotopoch sa tu v malom počte vyskytuje uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).

V minulosti sa v Pieninách vyskytoval vzácny lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersií). Práve v Pieninách dosahoval hranicu severného výskytu na Slovensku. Naposledy bol jeho výskyt zaznamenaný v roku 1975.

 

 

VTÁKY

     Na území PIENAP-u a jeho ochranného pásma si pre život našlo vhodné podmienky viac ako 100 druhov vtákov.

Z dravých vtákov sa tu vyskytujú:

  • orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol myšiar (Falco tinnunculis), jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec (Accipiter nisus)
  • myšiak lesný (Buteo buteo)

Sovy sú tu zastúpené 7 druhmi:

  • sova lesná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), myšiarka ušatá (Asio otus), výr skalný (Bubo bubo) a kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), ktorá je najmenšou sovou vyskytujúcou sa na danom území.

Spevavce tvoria najpočetnejšiu skupinu vtákov v tomto území. Pri doterajších výskumoch bolo zistených 80 druhov, od najmenšieho orieška obyčajného (Troglodytes troglodytes) po najväčšieho krkavca čierneho (Covus corax). Zo vzácnejších druhov sa tu vyskytuje murárik červenokrídly (Tichodroma muraria), obývajúci skalné steny, muchárik červenokrídly (Ficedula parva), obľubujúci staré bukové a jedľovo-bukové lesné porasty, strakoš sivý (Lanius excubitor) a strakoš obyčajný (Lanius collurio), ktoré sa usídlili na extenzívne obhospodarovaných pasienkoch s krovinami, mimo ľudského osídlenia, a žltochvost lesný, už podľa názvu žijúci v lese.

V blízkosti vôd sa nachádzajú oba druhy bocianov (Ciconia ciconia, Ciconia nigra), ďalej tu môžme nájsť:

  • volavku popolavú (Ardea cinerea), vodnára potočného ( Cinculus cinculus), rýbárika riečneho (Alcedo atthis), kačicu divú (Anas platyrthynchos) a čajky

 

Vo vyšších nadmorských výškach lesov Spišskej Magury môžeme vidieť vzácne kurovité vtáky tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hôlniaka (Tetrao tertix).

 

PLAZY A OBOJŽIVELNÍKY 

      Z plazov sa tu vyskytujú najmä:

  • jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obyčajná/obojková (Natrix natrix), vretenica severská/obyčajná (Vipera berus), užovka hladká (Coronella austriaca)

V území sa nachádzajú typické horské druhy objživelníkov ako mlok vrchovský (Triturus alpestris), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variagata), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ale ja druhy viazané na teplejšie lokality ako ropucha obyčajná (Bufo bufo) či ropucha zelená (Bufo viridis).

 

RYBY

     Rieka Dunajec a jej prítoky sú domovom viacerých druhov rýb. V horných úsekoch prítokov prevažujú menšie druhy - hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilophus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).

V dolných úsekoch sa vyskytujú aj väčšie druhy - mrena karpatská (Barbus carphaticus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) a pstruh potočný (Salmo trutta). Spoločenstvo rýb Dunajca nie je rovnaké nad prielomom a v samotnom prielome vzhľadom na odlišný charakter vodného toku a jeho brehov. V prielome prevládajú:

  • podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena severná (Barbus barbus), belička európska (Alburnus alburnus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), mrena karpatská (Barbus carpaticus), slíž severný (Barbatula barbatula), hrúz škvrnitý (Gobio gobio), plotica červenooká (Rutilus rutilus), lipeň timiánový (Thymallus thymallus), pstruh potočný (Salmo trutta)

 


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK