TOPlist
Loading

Lúčne spoločenstváKrajinnú hodnotu Pienin obohacujú aj lúčne spoločenstvá so svojim bohatým fytocenologickým zložením. Spolu s lesnými spoločenstvami vytvárajú typický obraz dávnej poľnohospodárskej krajiny v horskom prostredí. Dôsledkom zanehávania tradičného hospodárenia tieto spoločenstvá pomaly ustupujú v prospech lesa. 

 

Nížinné a podhorské kosné lúky Pienin

Sú to jedno až dvojkosné lúky s prevahou vysokosteblových, krmovinárskych hodnotných tráv ako ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), rezačka laločnatá (Dactylis glomerata), kostrava červená (Festuca rubra), psiarka lúčna (Alopecurus pratesis). Medzi nimi vynikajú aj mnohí zástupcovia orchideovitých druhov rastlín: vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), päťprstovnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis). Nachádzajú sa na rôznych typoch stanovíšť od suchších typov po vlhkejšie, dobre zásobené živinami. Druhotné zloženie sa mení podľa typu stanovišťa a spôsobu obhospodarovania.

 

Mezofilné pasienky a spásané lúky

Patria sem krátkosteblové, extenzívne až intenzívne pasienky spásané hospodárskymi zvieratami. Často sa nachádzajú na strmších svahoch, kde je problémové ich obhospodarovanie pomocou mechanizácie. Pôdy sú zväčša skelentnaté so slabou zásobou živín. Z rastlinných druhov sa tu  uplatňuje hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus), kostrava lúčna (Festuca pratensis), mätonoh trváci ( Lolium perenne), ďatelina plazivá (Trifolium repens), psinček tenučký (Agrostis capilaris), na kyslejších pôdach aj psica tuhá (Nardus stricta) a nátržník vzpriamený (Potentilla erecta)

 

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na slilkátovom substráte

Hlavnou zložkou biotopu sú spoločensvá psice tuhej (Nardus stricta) v horskom a podhorskom stupni. V súčastnosti sú v rôznych stupňoch vývoja podľa intenzity obhospodarovania. Niektoré sú stále využívané na pasenie dobytka, iné postupne podliehajú sucesii a ustupujú na úkor lesa. Nachádzajú sa na vlhkých, kyslých pôdach, chudobných na živiny. Psicové porasty doĺňajú aj rastlinné druhy ako metluška krivoľaká (avenella flexuosa), margaréta biela (Leucanthemum vulgare), veronika lekárska (Veronica officinalis).

 

Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

Sú to zväčša rôznorodé viacvrstvové spoločenstvá, ktorých charakter určuje zastúpenie dominantných druhov. Nachádzajú sa na podmočených stanovišťach, prameništiach, svahových depresiách a aluviách vodných tokov. Hlavnú etáž tvoria vysokobylinné, širokolisté byliny ako angelika lesná (Angelica sylvestris), kozonoha hostcová (Aegopodium podagrria), mäta dlholistá (Metha logifolia), túžobník brestový (filipendula ulmaria), záružlie močiarne (Caltha palustris), pichliač potočný (Cirsium rivulare) a iné.

 

Suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte

Tvoria ich suchomilné a teplomilné druhy tráv, ostríc a bylín. Nachádzajú sa na plytkých pôdach na vápencoch a dolomitoch. Z rastlín sa tu nachádza bodliak sivý (Carduus glaucinus) a cesnak žltý (Allium flavum). Sú to dôležité stanovišťa vstavačovitých druhov, ako vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač počerný (Orchis ustulata) a iných.

 

Dealpínske trávinno-bylinné porasty

Majú reliktný charakter a viažu sa na stanovišťa, ktoré nikdy neboli pokryté súvislým lesným porastom. Tvoria ho trávinno-bylinné spoločenstvá s dominantnou ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans) a svetlomilnými a suchomilnými druhmi, ktoré na vysĺnené vápencové a dolomitové svahy zostúpili pred horským ľadovcom, kde prežili nepriaznivé klimatické obdobie. Na vhodných stanovištiach sú obsadené reliktnými borovicovými lesmi s borovicou lesnou ( Pinus sylvestris).

 

Alpínske a subalpínske vápnomilné trávinno-bylinné porasty

Zahŕňajú druhovo bohaté spoločenstvá vankúšovito-trsovitých bylín, ktoré osídľujú veľmi plytké pôdy na strmých, severne orientovaných, výslných vápencových svahoch. Nápadné druhy tohto spoločenstva sú astra alpínska (Aster alpinus), klinček včasný pravý (Dianthus praceox subso. praecox). Veľmi vzácnym zástupcom tohto biotopu je aj subendemit Pienin, chryzantéma pieninská (Dendranthema zawadski)

 


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK